.RU

ІІІ. 1. Всичко започва от дома - Световна комисия по социалните измерения на глобализацията


^ ІІІ. 1. Всичко започва от дома
Национални възможности и политика

Предаване на правомощия на местно равнище

Регионалната интеграция като отправна точка


233. Взаимната зависимост на всички народи все повече се увеличава и ние спешно се нуждаем от създаването на по-добри и по-справедливи правила, политика и институти. Но преди да разгледаме тези основни въпроси, ние трябва да започнем всичко от дома. Хората са изправени пред проблемите и възможностите на все по-взаимосвързания свят, които често пъти са различни за жените и мъжете в собствените им общности и страни. Политиката вътре в страните продължава да е ключов фактор за определяне на това, дали страните и хората извличат полза от глобализацията. Ние трябва да проучим начините и инструментите, с които разполагат правителствата и социалните участници вътре в страните, за да дадат възможност на гражданите да участват ефективно в разпределението на благата на глобализацията, както и да осигуряват защита и помощ, когато са необходими преобразувания.


Правителствата трябва да ръководят промяната

234. Глобализацията води до икономическо приспособяване във всички страни, промишлено развити и развиващи се. Възникват нови икономически възможности, но те могат да изискват нови умения и да се появят в нови места. Преместването на производството от една страна в друга може да разруши работни места на едно място и да създаде заетост на друго. Цели региони, където производството е съсредоточено в западащи сектори, са засегнати, докато други се възползват от новите възможности. Налага се правителствата, взаимодействайки с основните социални участници, да управляват тези изменения, като подкрепят приспособяването и новите възможности, предоставят правомощия на хората с помощта на участие и придобиването на умения и като защитават гражданите от несигурността. Тези проблеми са особено остри за много развиващи се страни, където е необходимо да се укрепят институтите, възможностите и инфраструктурата и едновременно с това да се противодейства на по-конкурентната заобикаляща икономическа среда.


235. Въпреки че във всяка страна положението е различно и няма универсална политика, някои въпроси се повтарят. В следващите раздели ние ще разгледаме приноса на демократичното управление, необходимостта от силни държавни възможности за управление на процеса на интеграция в глобалната икономика и проблемите на неформалната икономика. Ние обръщаме внимание на инвестициите в образованието, труда и заетостта, както и на потребността от съгласуване на икономическите, социалните и екологичните цели.


236. Това са въпроси, които не са единствено в дневния ред на дадена страна. Начинът, по който хората си поставят целите, постигат и осъществяват своите въжделения, до голяма степен зависи от непосредственото им икономическо и социално обкръжение. Успешното провеждане на политика, даваща отговор на предизвикателството на глобализация, трябва да започне от местните общности на хората. Тяхното овластяване е централен елемент на всяка стратегия, чиято цел е да накара глобализацията да служи за благото на хората.


237. Накрая, съгласуваността на усилията на страните на регионално равнище представлява допълнително средство за разширяване на възможностите и за укрепване на институтите. Ние разглеждаме ролята, която регионалната интеграция може да изпълнява за постигането на по-справедлив модел на глобализация.


Национални възможности и политика

Управление

В основата е надлежното управление

238. Ние сме твърдо убедени във фундаменталното значение на надлежното управление във всички страни, намиращи се на всички равнища на развитие, за ефективното и справедливо участие в глобалната икономика. Основните принципи, които според нас трябва да ръководят процеса на глобализация, са демокрация, социална справедливост, уважение на правата на човека и върховенство на закона.17 Те трябва да намерят отражение в институтите, правилата и политическата система вътре в страните и да се осигури спазването им от всички слоеве на обществото.


239. Лошото качество на управление се изразява в редица взаимосвързани проблеми, които се появиха в разнообразни комбинации и с различна сила в отделните страни. Примери за това са нефункционалните държави, разкъсвани от граждански борби, авторитарните правителства с различни окраски и държавите с демократична форма на управление, но със сериозни недостатъци от гледна точка на политиката и институтите, призвани да подкрепят добре функциониращата пазарна икономика. В повечето от най-крайните случаи има слаба надежда за подобрение без международни действия и помощ. В други случаи, където са налице основните предпоставки за демократично управление, се открива значителен простор за подобряване на състоянието на нещата чрез полагането на усилия на национално равнище.


Надлежното управление се гради върху принципите на демокрация, върховенство на закона и социално и икономически справедливи институти

240. Основата на надлежното управление е добре функциониращата демократична политическа система, която осигурява формирането на представително и почтено правителство с чувство на отговорност към потребностите на хората. Това означава нещо повече от обикновеното провеждане на редовни, свободни и честни избори. То предполага също спазване на правата на човека като цяло и, в частност, на основните граждански свободи като свобода на мнение и сдружаване, включително свободни и плуралистични средства за масова информация. Необходимо е да се полагат усилия за отстраняване на препятствията за нарастването на представителните организации на работниците и работодателите и плодотворния диалог между тях. Освен това е необходими да се приемат изпреварващи мерки за увеличаване на представителните организации на бедните и другите социално обезправени групи от населението. Това са основополагащите условия за развитието на активно гражданско общество, което отразява цялото разнообразие на виждания и интереси. Налице са всички необходими средства за осигуряване на по-широко участие в процеса на разработване и провеждане на политиката, както и за постоянното функциониране на системата за сдържане и уравновесяване на държавната власт и частното влияние.


241. Върховенството на закона и ефективното изправяне пред правосъдието са фундаментът. Справедливата правна база, последователно прилагана към всеки гражданин, защитава хората от злоупотребата с власт на държавата или недържавните участници. Тя вдъхва на хората сила в отстояването на техните права на собственост, образование, достоен труд, свобода на словото и други “трамплини” на човешкото развитие и прогреса. Едновременно с това е необходимо да се полагат усилия както на национално, така и на местно равнище за осигуряване уважение и спазване на закона и за предоставяне на всички граждани, богати и бедни, достъп до знания и ресурси, за да използват закона. Това изисква прозрачни и подотчетни държавни институти на изпълнително, административно и парламентарно равнище, както и независима съдебна система. Общественият контрол над бюджета, договорите и снабдяването също има решаващо значение – функция, която главно се осъществява от парламентите, но организациите на работниците и работодателите и представителните организации на гражданското общество също имат важен дял участие в нея.


242. Необходимостта от надлежно управление се разпростира също върху формалните институти, необходими за ефективното и справедливо функциониране на пазарната икономика. Основните изисквания са здрава финансова система, която мобилизира спестяванията и насърчава инвестициите, регулиране на пазарите за предотвратяване на злоупотребите и антиконкурентното поведение, механизми за осигуряване на прозрачно и социално отговорно корпоративно управление и ефективна система за разграничаване правата на собственост и за спазване условията на договорите. Без такива институти страните губят твърде много от гледна точка на достъп до глобалните финансови пазари. Важно е също така да се създават институти на пазара на труда, включително съответните правни основи, свободата на сдружаване и институтите, необходими за воденето на диалог и преговори, което позволява да се защитават основополагащите права на трудещите се, да се осигурява социална защита и да се съдейства за установяването на здрави трудови отношения. Социалният диалог представлява важен компонент на надлежното управление, а също така инструмент, осигуряващ участие и отговорност. Необходими са също средства за поддържане на неравенството в доходите и богатството в приемливи граници, за да се укрепи социалното единство.


243. Важен аспект на националното управление представлява необходимостта от това, страните адекватно да отчитат влиянието на вътрешната им политика върху другите. Във взаимосвързания свят икономическата политика на основните играчи в глобалната икономика има съществено влияние върху всички други страни. На тези страни, които имат по-голяма тежест при вземането на решения в международните организации, се възлага и специалната отговорност да отчитат всички интереси на участниците на глобалния пазар. Освен това често пъти не се изпълняват задълженията и договореностите, постигнати на конференциите на ООН през 90-те години, особено когато това е свързано с използването на финансови ресурси.18


Широко разпространено ниско качество на управление

244. Всички страни страдат от лошото управление, независимо от формата. В държавния сектор в страните както с високи, така и с ниски доходи на населението, равнището на отговорност на държавните служители и държавните администратори често пъти е недостатъчно адекватно.19 Едновременно с това низкото качество на корпоративно управление в частния сектор стана предмет на сериозна загриженост. Крещящите злоупотреби през 2001 г. и през 2002 г. от управителите на “Енрон”, “Уърлдком” и “Глобал кросинг” са станали възможни поради лошото действащите съвети на директорите и недостатъците в практиката на одита и счетоводната отчетност. Корупцията е широко разпространена в много развиващи се страни, като нанася особени щети на най-бедните слоеве на населението, изключени от сферата на държавните услуги и подлагани на произвол. Индустриализираните страни по никакъв начин не са освободени от корупция.20 Нещо повече, корупцията в развиващите се страни често пъти е свързана с контрагенти от развитите страни, които са готови да предложат значителни суми за подкупи.


245. Преодоляването на тези недостатъци е голямо предизвикателство за повишаване равнището на икономическата ефективност. Това ясно проличава от процеса на икономически преобразувания в Централна и Източна Европа. Страните от този регион, които в миналото имаха планова икономика, бяха обременени с институти, непригодни за функционирането на пазарната икономика. Липсваха ясни закони и съдебни институти, осигуряващи спазването на условията на договорите, както и институти, регулиращи процедурите за влизането на пазара и за излизането от него. Политиката на либерализация на цените и на приватизация се проведе, преди да бъдат създадени институтите, необходими в пазарната икономика, което отклони усилия за търсенето на доходи от аренда и разграбване на активите. Поради липсата на открити демократични процеси много институти, включително държавни органи, през преходния период попадаха под влиянието на групи с частни интереси. Резултатът от това беше продължителен период на намаляване на БВП и тревожно нарастване на безработицата, неравенството и бедността. Извършеният в последно време поврат към наблягане на реформата на институциите доведе до подобряване на икономическия живот, въпреки че прогресът има непостоянен характер.


-3-gosudarstvennij-kontrol-i-samoregulirovanie-v-oblasti-reklami-zhilinskij-s-e-predprinimatelskoe-pravo.html
-3-hristianskaya-ekologiya-predislovie.html
-3-igri-eppopei-b-v-kupriyanov-m-i-rozhkov-i-i-frishman-vzroslie-igri-dlya-detej-metodicheskoe-posobie.html
-3-internacionalnie-ekonomicheskie-otnosheniya-kurs-lekcij-dlya-studentov-visshih-uchebnih-zavedenij-vvedenie.html
-3-iskusstvo-i-iskusstvennij-intellekt-www-i-u-ru.html
-3-istochniki-sudebnih-dokazatelstv-ih-dopustimost-vtoroe-dopolnennoe-izdanie.html
 • klass.bystrickaya.ru/ap-da-vi-chto-eto-tolko-idiotu-shtirlicu-mogli-vizvat-ego-zhenu-chtobi-on-zasipalsya-na-svidanii.html
 • teacher.bystrickaya.ru/fgou-vpo-sankt-peterburgskij-gosudarstvennij-universitet.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vibiraetsya-studentom-v-sootvetstvii-s-uchebnoj-programmoj-i-vozmozhnostyami-polucheniya-informacii-dlya-osushestvleniya-analiza-finansovo-hozyajstvennoj-deyatelnosti-na-izbrannom-obekte-issledovaniya.html
 • predmet.bystrickaya.ru/samoobsledovanie-po-napravleniyam-deyatelnosti-stranica-2.html
 • crib.bystrickaya.ru/kafedra-ugolovnogo-processa-i-prokurorskogo-nadzora-statya-03-p-l.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/ksporindi-timd-basaruda-innovaciyani-rl-adilhanov-olzhas-i-stpaev-atindai-kaztu-menedzhment.html
 • holiday.bystrickaya.ru/o-programme-gosudarstvennih-garantij-besplatnogo-okazaniya-grazhdanam.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-iii-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-25-26-fevralya-2006-goda-sankt-peterburg-sankt-peterburg.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/prioriteti-oblastnih-zakonodatelej-sergej-korepanov-tyumenskie-izvestiya-01072011.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/voennie-protivostoyaniya.html
 • predmet.bystrickaya.ru/soderzhanie-tem-uchebnogo-kursa-rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-predmeta-disciplini-po-matematike-dlya-2-klassa.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-h-semya-kovalevskih-m-a-beketova-shahmatovo-semejnaya-hronika.html
 • literature.bystrickaya.ru/edinij-tarifno-kvalifikacionnij-spravochnik-rabot-i-professij-rabochih-stranica-6.html
 • spur.bystrickaya.ru/kosmicheskogo-salona-maks-2011.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/podvig-dvuh-kommunistov-sbornik-statej-i-rasskazov-politicheskij-otdel-326-strelkovoj-divizii-mordgiz-1943.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-geografii-dlya-obuchayushihsya-10-11-klassa-na-2013-2014-uchebnij-god.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-speckursu-prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoj-deyatelnosti.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-9-izuchenie-vedushih-otnoshenij-lichnosti-opredelyayushih-ee-status-v-kachestve-subekta-zatrudnennogo-i-nezatrudnennogo-obsheniya.html
 • klass.bystrickaya.ru/a-v-potemkin-matematicheskaya-teoriya-riskov.html
 • znanie.bystrickaya.ru/5-statisticheskaya-informaciya-o-deyatelnosti-otdela-ekonomicheskogo-razvitiya-administracii-mogo-uhta-za-2010-god.html
 • desk.bystrickaya.ru/odinnadcatij-doklad-lechebnopedagogicheskij.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tatyana-valentinovna-sud-nad-vrednimi-privichkami.html
 • lecture.bystrickaya.ru/461provodnie-kanali-svyazi-proektirovanie-i-montazh-sistem-ohrannogo-televideniya-i-domofonov-rekomendacii.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tehnologiya-aktivnoe-video-predstavlyaet-novie-metodi-upravleniya-informacionnimi-potokami-v-oblasti-tele-i-videoinformacii.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-kursa-metodologiya-istorii-d-filos-n-prof-antipov-g-a-novosibirsk-2004.html
 • tasks.bystrickaya.ru/-pomosh-v-poiske-novoj-raboti-programma-narodnih-iniciativ-opredelyaet-osnovnie-napravleniya-i-prioriteti-zakonotvorcheskoj.html
 • studies.bystrickaya.ru/francuzskij-yumor-kniga-sostoit-iz-dvuh-chastej-pervaya-zhuliki-dobro-pozhalovat-vo-franciyu.html
 • tasks.bystrickaya.ru/11-iyulya-lekciya-pyataya-lyubite-odinakovo-druzej-i-vragov-tot-i-drugoj-sozdayut-dlya-vas-blago.html
 • notebook.bystrickaya.ru/itar-tass-httpwwwitar-tasscom-22042008-gosduma-rf-monitoring-smi-23-aprelya-2008-g.html
 • write.bystrickaya.ru/festival-serzh-genzbur-no-comment-scenarij-koncertov-20-21-oktyabrya-2008g.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zfuv-tbv-1-ipostdici-iicikrpudici-analiz-finansovo-hozyajstvennoj-deyatelnosti-predpriyatiya.html
 • occupation.bystrickaya.ru/neobhodim-zakon-ob-energeticheskom-balanse-strani-gosduma-rf-monitoring-smi-5-7-aprelya-2008-g.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-nyuhtilin-shpargalki-po-filosofii-chast-16.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-sistemi-ocenivaniya-urovnya-sformirovannosti-kompetencij-i-rezultatov-obucheniya-obshaya-shema-sistemi-ocenivaniya-urovnya-sformirovannosti-kompetencij-i-rezultatov-obucheniya.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-7-menedzher-kak-professional-v-upravlenii-ekologicheskim-turizmom-uchebnoe-posobie.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.